Algemene bepalingen, Hiwo – cursussen & klachtenregeling

Algemene bepalingen, Hiwo – cursussen & klachtenregeling

1. Betaling van het cursusgeld
Het cursusgeld dient 2 weken voor de cursusaanvang voldaan te zijn wanneer er niet op de website www.hiwo.nl per ideal wordt afgerekend. Bij een opgave op de website wordt ook de factuur gemaild. Is de opgave voor een cursus buiten de website om, de factuur wordt door secretariaat@hiwo.nl (ruimschoots) van de voren gemaild. Op de factuur staat de uiterlijke betalingsdatum en het banknummer vermeld waar het cursusgeld overgemaakt kan worden. De opgavedatum van de cursist is bepalend voor de datum van verzenden van de cursusfactuur.
Wanneer een cursist een betalingsregeling wenst, kan deze ter aller tijde overeengekomen worden. Een betalingsregeling bestaat uit het opdelen van het cursusgeld in kleinere bedragen, echter dient aan het eind van de cursusduur wel de totale som van het cursusgeld betaald te zijn. Wanneer een cursist hier onvoldoende mee geholpen is, dan kan de cursist een schriftelijk verzoek met eigen voorstel richten aan het secretariaat van Hiwo.

2. Opgave voor een cursus
Een cursist kan zich per mail aanmelden (secretariaat@hiwo.nl) voor een cursus. De cursist wordt op een deelnemerslijst geplaatst en wordt hiervan per mail op de hoogte gebracht. In deze mail wordt de cursist ook geïnformeerd over de cursuskosten, bijkomende kosten voor literatuur, cursusdata, aanvangstijd, cursusblokduur en cursusplaats. De cursist wordt in deze mail geattendeerd op de algemene bepalingen waarin wordt gemeld dat er een klachtenprocedure is.
Bij voldoende aanmeldingen wordt de deelnemer geplaatst op de cursuslijst. De cursist krijgt hiervan per mail een bevestiging waarbij de factuur wordt bijgevoegd in PDF formaat. De factuur bevat een factuurnummer, een betalingstermijn en het banknummer waarom het cursusgeld overgemaakt kan worden.
Is de aanmelding gedaan via de website www.hiwo.nl dan wordt iemand geplaatst voor een cursus wanneer de betaling per ideal is voldaan. Mocht een cursus niet doorgaan dan wordt dit uiterlijk een week van te voren gemeld en het cursusbedrag wordt terugbetaald.

3. Annulering - cursist
Wanneer een cursist niet kan deelnemen en daarvoor een goede reden kan geven, dan wordt altijd het gehele bedrag teruggestort aan de deelnemer.
Kan de cursist de cursus niet vervolgen nadat hij of zij met de cursus is gestart, dan kan de cursist altijd deelnemen aan een nieuw te geven cursus, zonder dat daar kosten aan verbonden zijn.

4. Annulering – cursusleiding
Wanneer de cursusleider niet in staat is om de cursus te geven kan een waarnemer worden gezocht naar een vervanger. Wanneer er geen waarneming geregeld kan worden is Hiwo bevoegd om het cursusonderdeel of de gehele cursus uit te stellen.

5. Informatievoorziening
De cursisten krijgen een cursushandleiding twee weken van te voren, krijgen voor iedere bijeenkomst een PPP hand-out gemaild, uiterlijk één dag (24 uur) voor de volgende cursusdatum. Voor de eerste cursusbijeenkomst wordt twee weken van te voren per mail aangegeven welke literatuur er bestudeerd dient te worden. Daarnaast wordt beschikbare literatuur – zoals vermeld in de cursushandleiding - wordt middels een We Transfer / USB stick aan de cursisten beschikbaar gesteld tijdens de aanvang van de cursus.

6. Algemene Verordening Gegevensbescherming ('Verordening' of 'AVG')
Alle gegevens van cursisten worden vertrouwelijk behandeld. Uw gegevens worden alleen gebruikt voor mailwisseling, facturering, certificering, (kwaliteits)registratie in het betreffende beroepenregister en schriftelijke communicatie voor de cursusplanning en –uitvoer.

7. Copyright
Literatuur die vrij beschikbaar is op internet kan beschikbaar gesteld worden aan de cursisten.
Verder beschikt de cursist over literatuurlijsten:
- Literatuur die door cursisten wordt gebruikt en die cursisten zelf dienen aan te schaffen
- Literatuur die door de cursusbegeleider gebruikt is.
Auteursrechtelijk beschermde titels worden niet door Hiwo beschikbaar gesteld, cursisten dienen deze titels zelf aan te schaffen.
Voor de literatuur wordt het copyright niet geschonden, cursisten dragen hun eigen verantwoordelijkheid over de auteursrechten.
Voor de methodieken van Spellen met specht wordt de handleiding van deel 1, 2a/2b en 3 beschikbaar gesteld, wanneer de cursist zich opgaf voor deze cursusonderdelen. Dat kan omdat de cursusaanbieder zelf de auteur is van deze methodieken en zodoende geen auteursrechten schendt.
Hiwo, 30 december 2021.

8. Certificering
Van de gevolgde cursusbijeenkomsten wordt een digitale versie van het certificaat gemaild in PDF formaat. Voor logopedisten die een kloppend kwaliteitsregistratienummer gemaild hebben aan het secretariaat van Hiwo, krijgen geaccrediteerde punten digitaal bijgeschreven in hun portfolio. Dit gebeurt altijd binnen een week, zo mogelijk dezelfde werkdag.

9. Opleidingsniveau voor de aanvang van de cursus
Cursisten kunnen deelnemen aan een cursus wanneer zij een HBO opleiding hebben afgerond in de paramedische sector of onderwijsgebied. Een inschrijving uit een register voor leraren of paramedici getuigt van de kwalificatie.

10. Werkprocessen
Alle informatie die door cursisten wordt verstrekt is vertrouwelijk voor heet instituut en haar medewerkers.

11. Termijn van beantwoording vragen over een cursus, inhoudelijk of administratief
Buiten vakantietijd om worden vragen binnen een week beantwoord. Vragen die via het contactformulier van de website binnen komen worden zo mogelijk binnen 2 werkdagen beantwoord.

12. Bedenktijd
Wanneer een cursist zich opgaf voor een cursus, is er sprake van een bedenktermijn van twee weken. Deze bedenktermijn is van kracht wanneer een cursist zich zelf opgeeft, of via de praktijk/school/instelling waar de cursist werkt.

13. Wanneer een cursusfactuur niet voldaan is
Een cursist ontvangt een nota voor een cursus of heeft bij online opgave per ideal voldaan. Wanneer de betaling voor een cursus niet gedaan is, en er is geen gebruik gemaakt van de betalingsregeling in artikel 1, dan heeft een cursist geen toegang tot de cursus.

14. Overig
Hiwo is ten aller tijde gerechtigd om de algemene bepalingen aan te passen als de omstandigheden daar om vragen.
Beschrijving Klachtenregeling

1. Definities

1.1 Klacht
Elke schriftelijke uiting van ontevredenheid van een klant over de cursussen van Hiwo, aangeboden door een medewerker van de Hiwo groep.

1.2 Klant
Elke afnemer van een cursus van Hiwo Holding, bv.
2. Indienen van een klacht
U kunt uw klacht schriftelijk tot drie maanden na levering van de betreffende dienst indienen. Om uw
klacht zo snel mogelijk te kunnen beoordelen vragen wij van u in ieder geval de volgende zaken in uw
schrijven op te nemen:
- Uw naam, adres en woonplaats.
- De datum waarop u uw schrijven verstuurt.
- De cursus die u volgde bij de Hiwo waarop uw klacht betrekking heeft.
- De naam van de betrokken trainer of cursusleider.
- Een heldere omschrijving van uw klacht.
- Eventuele voorafgaande correspondentie en relevante kopieën van documenten die uw
klacht verduidelijken.
Des te meer relevante informatie u verstrekt, hoe beter wij in staat zijn u klacht te beoordelen. U kunt uw klacht sturen naar:
Hiwo, BV
t.a.v. Hilde Wolters
Boerhaavelaan 7
7555 BB Hengelo
Hiwo, 30 december 2021.

3. Behandeling van uw klacht
Binnen 3 werkdagen - buiten schoolvakanties om - na ontvangst van uw klacht ontvangt u een schriftelijke ontvangstbevestiging.
Met deze bevestiging wordt u geïnformeerd bij wie uw klacht in behandeling is en over de periode
waarbinnen u een inhoudelijke reactie kunt verwachten. Om uw klacht objectief te kunnen
beoordelen zal een externe onafhankelijke klachtenbehandelaar uw klacht behandelen. De mediator
kan u tijdens de beoordeling vragen om extra informatie en kan zich laten adviseren door deskundigen. De uitspraak van de mediator is bindend voor alle partijen.
Gegevens mediator:
Jacomien Oosthoek
Mail: Jacomien j.h.j.oosthoek@hotmail.com
Telefoon: (+31) 6 5152 1834

4. Reactie op uw klacht
U ontvangt binnen 10 werkdagen een inhoudelijke reactie op uw klacht. Is uw klacht te complex om
binnen deze termijn een antwoord te geven, dan stellen wij u hier vooraf schriftelijk op de hoogte.
Wij geven daarbij de reden van de vertraging aan.

5. Gegevensbeheer
Alle gegevens die te maken hebben met de behandeling van uw klacht, worden tot minstens één jaar
nadat de klacht is afgehandeld zorgvuldig bewaard. Klachten worden ten allen tijde strikt
vertrouwelijk behandeld.
20 december 2021